Σ' αυτή την ενότητα

Όργανα της Ομοσπονδίας

   

Δείτε επίσης

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

• Τι έχουμε πετύχει

ΜΕΛΗ ΣΧΟΛΕΣ

• Οφέλη Μελών - Αθλητών

• Εξετάσεις- Διπλώματα

• Αίτηση νέου μέλους

ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΧΟΕ

• Αίτηση βιβλιαρίου αθλητή

OΡΓΑΝΑ

Η W.D.S.F.

• Χρονολόγιο

ΑΛΛΟΙ ΧΟΡΟΙ

   

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή

 

Θέλετε να λαμβάνετε

νέα μας

Δώστε μας το όνομά σας για να λαμβάνετε το μηνιαίο ενημερωτικό newsletter μας στο e-mail σας.

Τα τακτικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι: α) Η Γενική Συνέλευση, β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μεταβατικά όργανα της Ομοσπονδίας είναι: α) Το Προεδρείο της Συνέλευσης β) Η Εφορευτική Επιτροπή και γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ειδικές Επιτροπές συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ της Ε.Χ.Ο.Ε.

Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση της Ε.Χ.Ο.Ε συμμετέχουν αντιπρόσωποι των Σωματείων Τακτικών μελών της, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία και είναι ταμειακώς ενήμερα από συνδρομές και εγγραφές εντός των τελευταίων 6 (έξι) μηνών.

Κάθε Σωματείο Τακτικό μέλος μετέχει της Γενικής Συνέλευσης με ένα μόνο αντιπρόσωπο, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του και νομιμοποιείται με την υποβολή προς την Ε.Χ.Ο.Ε εγγράφου διορισμού του πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ διαθέτοντας μία μόνο ψήφο. Στην απόφαση του Δ.Σ ορίζεται και αναπληρωτής αντιπρόσωπος.

   

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά μέλη, ως εξής:

α) Πρόεδρος

β) Α΄ Αντιπρόεδρος

γ) Β΄ Αντιπρόεδρος

δ) Γενικός Γραμματέας

ε) Ταμίας

στ) Α΄Έφορος Αθλητικών

ζ) Β΄Έφορος Αθλητικών

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τους αντιπροσώπους των εχόντων δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει Σωματείων τακτικών μελών.

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο Δ.Σ ανήκει η διοίκηση και η διαχείριση κάθε θέματος και υποθέσεως της Ε.Χ.Ο.Ε. και της περιουσίας της, εκπροσωπεί την Ομοσπονδία ενώπιον πάσης αρχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και αποφασίζει επί παντός θέματος Κανονισμών ή αγώνων.

     

Επιτροπές

Πειθαρχική Επιτροπή

Η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται από την Γ.Σ. και επιλαμβάνεται των υποθέσεων που παραπέμπονται σε αυτήν από το Δ.Σ της Ε.Χ.Ο.Ε. ή και αυτεπαγγέλτως για κάθε φύση παραπτώματα των σωματείων-μελών αυτής, των αθλητών και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των σωματείων-μελών της Ε.Χ.Ο.Ε., των μελών του Δ.Σ. της Ε.Χ.Ο.Ε και των Επιτροπών αυτής.

Ελεγκτική Επιτροπή

Η ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ από τη Γενική Συνέλευση Είναι τριμελής και τα μέλη της είναι απαραίτητα, μέλη τακτικών σωματείων-μελών της Ε.Χ.Ο.Ε. Η Ελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να λαμβάνει γνώση της περιουσιακής καταστάσεως της Ε.Χ.Ο.Ε και όλων των βιβλίων και στοιχείων αυτής. Ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τον ισολογισμό και υποβάλλει την έκθεση της στο Δ.Σ δέκα τουλάχιστον μέρες προ της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία αφορά την ελεχθείσα χρήση.

Περιφερειακές Επιτροπές

Οι Περιφερειακές επιτροπές συστάθηκαν από το Προεδρείο της ΕΧΟΕ και τις απαρτίζουν μέλη της που έχουν ενεργή δράση στις δραστηριότητες της. Καθήκοντα τους να ενημερώνουν τις Σχολές της περιφέρειας τους σχετικά με κανονισμούς και αποφάσεις της ΕΧΟΕ, να βοηθούν στην οργάνωση των αγώνων και των σεμιναρίων στην περιοχή τους. Να έχουν άμεση επαφή με την ΕΧΟΕ και να την ενημερώνουν για οποιαδήποτε προβλήματα που προκύπτουν.

Επιτροπές Διοίκησης των Κλάδων Ερασιτεχνών και Επαγγελματιών Αθλητών

Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται από αντιπροσώπους Συλλόγων μελών της ΕΧΟΕ. Εισηγούνται προτάσεις και συμβουλές στον Διευθυντή/τρια Αθλητικών αλλά και στην Εθνική Επιτροπή Αθλητικών για την καλλίτερη και πιο ομαλή λειτουργία του Κλάδου τους, ελέγχουν την σωστή τήρηση των κανονισμών των Αθλητών και εκλέγουν τον διευθυντή τους που τους αντιπροσωπεύουν στο ΔΣ.

Designed & maintained by BCNINTEGRATED

 

Copyright © 2005-2019,  Εθνική Χοροαθλητική Ομοσπονδία Ελλάδος   |   Όροι χρήσης   |   Προστασία απορρήτου