▪ ΟΜΟΣΠ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Τεχνικοί τέλεσης αγώνων
αθλητικού χορού

Ο κάθε αγώνας διεξάγεται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Μέσω των Ομοσπονδιακών Τεχνικών τέλεσης Αγώνων χορού εξασφαλίζεται η βελτίωση της λειτουργίας μιας κατηγορίας αγωνιστικού χορού.

Όλα τα μέλη των τεχνικών τέλεσης αγώνων πρέπει να παρευρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη και να παραδώσουν το βιβλιάριο τους στον γραμματέα και τον Διευθυντή αγώνων, επίσης πρέπει να γνωρίζουν απόλυτα τον κανονισμό αυτό με ιδιαίτερη γνώση της ειδικότητας τους.

Ο Διευθυντής και αναπληρωτής διευθυντής Αγώνα, οι Κριτές Χορού, ο Γραμματέας, ο Καταχωρητής Αποτελεσμάτων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουν το σύστημα βαθμολογίας Skating και τις παραλλαγές του (IDO / WRRC, Freestyle jazz) και στην περίπτωση διεθνών αγώνων, να γνωρίζουν τους κανόνες αγώνων, των οργανισμών IDSF, IDO, WRRC αντίστοιχα και επίσης να έχουν την ανάλογη πιστοποίηση.

Οι ομοσπονδιακοί Τεχνικοί τέλεσης αγώνων υποχρεούνται να λάβουν από την ΕΧΟΕ άδεια για να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι Ομοσπονδιακοί Τεχνικοί Τέλεσης αγώνων, διακρίνονται σε:

- Διευθυντές αγώνων

- Κριτές αγώνων

- Γραμματείς αγώνων

- Καταχωρητές αποτελεσμάτων αγώνων

- Παρουσιαστές αγώνων

- Υπεύθυνοι μουσικής αγώνων


Διευθυντής και αναπληρωτής Διευθυντής αγώνα

Είναι κάτοχος της ειδικής άδειας της ΕΧΟΕ και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Δειυθυντών αγώνων του κλάδου των Τεχνικών.

Ο διευθυντής του αγώνα αποτελεί την ανώτατη αρχή της διαχείρισης ενός ομοσπονδιακού αγώνα. Ο διοργανωτής πρέπει να καταρτίσει το πρόγραμμα του αγώνα μαζί με τον Διευθυντή αγώνα που θα υποβάλλουν στην Ομοσπονδία. Από την έναρξη των αγώνων, μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, αυτός είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος, ως προς το τεχνικό κομμάτι, της ομαλής λειτουργίας του αγώνα, περιλαμβανομένων των πειθαρχικών κυρώσεων. Σε περίπτωση ανάγκης ο διευθυντής μπορεί να αντικαταστήσει προσωρινά κάποιο κριτή επιλέγοντας μεταξύ των μελών της επιτροπής. Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος στην σύνταξη αναφοράς των αγώνων και την αποστολή της στην ΕΧΟΕ.

Ο διευθυντής Αγώνων για την ένταξη του στον στο μητρώο του κλάδο θα πρέπει:

• Να είναι Έλλην πολίτες, ή εάν είναι αλλοδαπός θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο ή το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

• Να είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ

• Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 30 ετών.

Η απόκτηση των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων και ειδικοτήτων του Διευθυντή Αγώνων επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων κατάρτισης και τις ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι Διευθυντές Αγώνα διακρίνονται σε δύο επίπεδα: το Εθνικό και το Διεθνές.

Ομοσπονδιακοί Κριτές αγώνων αθλητικού χορού

Είναι οι τεχνικοί που με την σωστή κατάρτιση και εμπειρία αξιολογούν με την κρίση τους τα ζευγάρια και τα κατατάσσουν στην ανάλογη θέση.

Απαραίτητη προυπόθεση για να γίνει κάποιος Ομοσπονδιακός Κριτής είναι να κατέχει το Δίπλωμα και την άδεια Master Προπονητή 3ου Επιπέδου Latin & Standard από διετία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση ως Κριτές σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες χορών με την παρακολούθηση των ειδικών σεμιναρίων (3 επίπεδα) κατάρτισης που διοργανώνει η ΕΧΟΕ και τις ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης, σε καθεμία από τις Κατηγορίες Χορών: Standard, Latin, Άλλες κατηγορίες.

Οι Κριτές είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας της ΕΧΟΕ και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο Ομοσπονδιακών Κριτών αγώνων του κλάδου των Ομοσπονδιακών Τεχνικών στο ανάλογο επίπεδο.

Ολοι οι Ομοσπονδιακοί Κριτές κατά τον πρώτο χρόνο πιστοποίησης τους, κρίνουν δοκιμαστικά και δεν αμείβονται.

Οι Κριτές Αγώνα διακρίνονται ως εξής:

Ομοσπονδιακοί Κριτές Επιπέδου Β

Έχουν την άδεια να κρίνουν Αγώνες με περιορισμούς τόπου ή/και κατηγορίας ή/και πρωταθλήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι για να μπορούν να παρακολουθήσουν τα υποχρεωτικά σεμινάρια κατάρτισης για την απόκτηση μετά από εξετάσεις της ανάλογης πιστοποίησης, θα πρέπει:

• Να είναι Έλληνες πολίτες ή να έχουν άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

• Να είναι ενήλικες.

• Να είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ.

• Να έχουν ασχοληθεί με τον Αθλητικό Χορό και να έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν.

Ομοσπονδιακοί Κριτές Επιπέδου Α

Έχουν την άδεια να κρίνουν όλους τους Αγώνες εκτός από τους διεθνείς. Θα πρέπει να πληρούν εκτός από τις προϋπόθεσης για την απόκτηση της άδειας επιπέδου Β και τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστον έτος από τότε που αποκτήσαν την άδεια επιπέδου Β.

• Να έχουν επιτύχει στις ανάλογες εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Α.

Διεθνείς Ομοσπονδιακοί Κριτές

Έχουν την άδεια να κρίνουν εκτός από τους παραπάνω Αγώνες και στους διεθνείς Αγώνες και θα πρέπει να πληρούν εκτός από όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για Κριτές Α και Β επιπέδου και τις παρακάτω:

• Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 χρόνια από την απόκτηση της άδειας επιπέδου Α.

• Να κατέχουν Διπλώματα Χοροδιδασκάλου Fellow Latin και Fellow Standard.

• Να έχουν περάσει τα 2 διεθνή σεμινάρια κατάρτισης της IDSF και αυτό της γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Επίτιμοι Κριτές

Οι Κριτές που έχουν στο βιογραφικό τους σημείωμα, ειδικά προσόντα σε διεθνές επίπεδο και έχουν λάβει ειδικές διακρίσεις ή/ και αποτελέσματα αναγνωρίζονται ως Διεθνείς Κριτές. Η αναγνώριση σε αυτό το επίπεδο γίνεται με εισήγηση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου στον Πρόεδρο, ο οποίος πρέπει περιοδικά να αξιολογεί τις ανάγκες και τη σκόπιμη αναβάθμιση κάποιων ως επίτιμοι Κριτές.

Τα προσόντα για την ανάδειξη ενός επίτιμου Κριτή, μπορούν να είναι εναλλακτικά, τα ακόλουθα:

• Να είναι ενεργοί Διεθνείς Κριτές για πάνω από 20 έτη.

• Να έχουν αποκτήσει σαν Αθλητές εξαιρετικά αποτελέσματα.

• Να έχουν διαγράψει μια ειδική και σημαντική καριέρα ως Κριτές σε Διεθνές επίπεδο.

Ομοσπονδιακοί Κριτές American Style

θα πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικών Διπλωμάτων Καθηγητή/τριας Χορού κάποιου Ελληνικού Σύλλογου Χοροδιδασκάλων, στο επίπεδο American Style Member Latin και American Style Member Smooth.

Ομοσπονδιακοί Κριτές Ελληνικών Χορών

θα πρέπει να είναι κάτοχοι επαγγελματικού Διπλώματος Καθηγητή/τριας Χορού Ελληνικών Λαϊκών και Δημοτικών Χορών κάποιου Ελληνικού Συλλόγου Χοροδιδασκάλων.

Γραμματείς αγώνων

Είναι κάτοχος της ειδικής άδειας της ΕΧΟΕ και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο Γραμματέων αγώνων του κλάδου των Ομοσπονδιακών Τεχνικών.

Ο Γραμματέας Αγώνα, είναι υπεύθυνος για τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και είναι αυτός που ελέγχει τις βαθμολογίες των κριτών και μετά το πέρας των αγώνων στέλνει όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα στον Διευθυντή αθλητικών της ΕΧΟΕ.

Ο γραμματέας αγώνων για να εγγραφεί στο μητρώο του κλάδου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι Έλλην πολίτης, ή εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο ή το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

• Να είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ

• Να έχει εργαστεί για τουλάχιστον 2 χρόνια σαν χειριστής αποτελεσμάτων skating σε Εθνικό επίπεδο.

Η επίτευξη των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων και των ειδικοτήτων των γραμματέων γίνεται μέσω ειδικών σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.

Οι Γραμματείς αγώνων κατατάσσονται σε δύο επίπεδα: το Εθνικό και το Διεθνές.

Καταχωρητές αποτελεσμάτων skating system

Είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας της ΕΧΟΕ και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εφόρων αγώνων στον κλάδο των Ομοσπονδιακών Τεχνικών. Έχουν ευθύνη για τη διαχείριση της καταμέτρησης της βαθμολογίας των κριτών και των αποτελεσμάτων. Πρέπει να γνωρίζουν άψογα το σύστημα skating για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του αγώνα. Θα πρέπει επίσης να γνωστοποιούν αμέσως στο γραμματέα του αγώνα για κάθε παρατυπία που αφορά την βαθμολόγηση των κριτών.

Ο καταχωρητής αποτελεσμάτων skating system για να εγγραφεί στο μητρώο του κλάδου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι Έλλην πολίτης, ή εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο ή το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

• Να είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ

Η επίτευξη των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων και των ειδικοτήτων των καταχωρητών αποτελεσμάτων skating system γίνεται μέσω ειδικών σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.

Οι Καταχωρητές αποτελεσμάτων skating system κατατάσσονται σε δύο επίπεδα: το Εθνικό και το Διεθνές.

Παρουσιαστές αγώνων

Έχουν την ευθύνη να παρουσιάζουν τις διάφορες φάσεις των αγώνων. Ο Παρουσιαστής πρέπει να παρουσιάσει με στόχο πάντα την σαφήνεια για τους αθλητές και τους προσκεκλημένους, επίσης πρέπει να προσπαθεί για την βελτίωση των χρόνων διεξαγωγής των αγώνων.

Ο Παρουσιαστής αγώνων για να εγγραφεί στο μητρώο του κλάδου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι Έλλην πολίτης, ή εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο ή το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

• Να είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ

Η επίτευξη των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων και των ειδικοτήτων των Παρουσιαστών αγώνων γίνεται μέσω ειδικών σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.

Οι παρουσιαστές αγώνων κατατάσσονται σε δύο επίπεδα: το Εθνικό και το Διεθνές.

Υπεύθυνοι μουσικής αγώνων

Είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας της ΕΧΟΕ και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο υπεύθυνων Μουσικής αγώνων του κλάδου των Ομοσπονδιακών Τεχνικών. Έχει την ευθύνη στην σωστή επιλογή της μουσικής ώστε τα διάφορα κομάτια να έχουν την σωστή ταχύτητα και τα χαρακτηριστικά του χορού.

Ο Υπεύθυνος μουσικής αγώνων για να εγγραφεί στο μητρώο του κλάδου θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι Έλλην πολίτης, ή εάν είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να εγκριθεί από τον Πρόεδρο ή το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο

• Να είναι εγγεγραμμένος στον Κλάδο των Τεχνικών της ΕΧΟΕ

Η επίτευξη των διαφόρων επαγγελματικών προσόντων και των ειδικοτήτων των υπεύθυνων μουσικής αγώνων γίνεται μέσω ειδικών σεμιναρίων σε εθνικό επίπεδο.

Οι υπεύθυνοι μουσικής αγώνων κατατάσσονται σε δύο επίπεδα: το Εθνικό και το Διεθνές.

Κώδ. δεοντολογίας κριτών

Αίτηση άδειας κριτή

Κατάλογος Προπονητών

Κατάλογος Κριτών